”Adamsberg Fastighetsförvaltnings vision är att vara det självklara valet vid upphandling av förvaltningstjänster till fastigheter.”
VARFÖR ADAMSBERG FASTIGHETSFÖRVALTNING?

Vi är en fastighetsförvaltare som vill ta betalt för det arbete som faktiskt utförs. Detta innebär att vi har en låg fast månadskostnad och sen tar betalt för utfört arbete.

Vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningen ska fungera som ett beslutande organ och att vi är styrelsens förlängda arm som exempelvis ska bidra med förslag på förbättringsåtgärder, utförande, rådgivning samt kontakt med medlemmar och hyresgäster.

Vi vill även betona att vi är fullständigt transparenta gällande inköp från underleverantörer. Ett flertal andra förvaltare får rabatter från underentreprenörer som inte visas kunden och som inte kunden heller informeras om. Detta medför att samma leverantörer kontrakteras och att priset mot kunden blir högre än vad det skulle vara.

Genom att kombinera de traditionella förvaltningstjänsterna med ny teknologi och nya innovativa tjänster så skapar vi inte bara en minskad arbetsbörda för styrelsen/fastighetsägaren utan även en förenklad vardag för de boende.

AFFÄRSIDÉ & VISION
Vår idé är att erbjuda förvaltning av fastigheter samt kringliggande tjänster med hög kvalitet och bra service till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ska även erbjuda avlastande tjänster till de boende i fastigheterna.
Adamsberg Fastighetsförvaltnings vision är att vara det självklara valet vid upphandling av förvaltningstjänster till fastigheter.
Ekonomisk förvaltning
Vi samarbetar med Nabo
 • En komplett ekonomisk förvaltning som värnar om alla delar
 • Enkel och smidig kundportal för attest, utlägg med mera
 • Rapporteringen ska vara enkel, lättförståelig och tydlig
 • Bra support via telefon och e-post
Ekonomisk förvaltning

Vår samarbetspartner Nabo erbjuder en paketlösning för den ekonomiska förvaltningen av Er bostadsrättsförening.

Alla olika delar av fastighetens förvaltning påverkar varandra, är fastigheten ekonomiska förvaltning välskött så påverkar detta den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel och vice versa. Det är därmed viktigt att budgetarbetet är nära sammankopplat med den tekniska förvaltningen.

Den ekonomiska förvaltningen är enkel att byta, den rör främst budgetarbete, aviseringar, leverantörsfakturahanteringen, löpande bokföring samt bokslutsarbetet. För att det ska vara överblickbart så har vi listat det nedan i punktform där du sedan kan klicka på plustecknet för att få mer information.

 • Löpande bokföring samt rapportering – Vi genomför löpande bokföring för bostadsrättsföreningen mot huvudbok i enlighet med gällande lagar och regler. Vi skickar kvartalsvis rapport till styrelsen avseende balans- och resultatbudget.
 • Bokslut, årsredovisning och bokslut – Bokslutsarbetet påbörjas så snart som möjligt in på det nya räkenskapsåret. För föreningar med kalenderår som räkenskapsår, påbörjas bokslutsarbetet när arbetet med kontrolluppgifterna är klara. Vi tar fram en preliminär balans- och resultaträkning som vi skickar till styrelsen. När bokslutssiffrorna är fastlagda skriver vi alla noter samt en del av uppgifterna i förvaltningsberättelsen (t.ex. en ekonomisk flerårsöversikt med lämpliga nyckeltal). Den del av förvaltningsberättelsen som beskriver väsentliga händelser under året brukar våra föreningar vilja skriva själva.
 • Leverantörsfakturor och onlineattest – Fakturorna adresseras till dem om inget annat finns angivet, när de anländer till oss skannas dessa och arkiveras elektroniskt. Fakturorna attesteras online i föreningens webbportal där föreningens attestansvariga informeras via e-post och sedan betalas fakturan angiven dag.
 • Budget – När de tar fram en resultatbudget för bostadsrättsföreningen så utgår vi från tidigare års utfall. Detta utfall justeras efter eventuella beslut som bostadsrättsföreningen tagit gällande exempelvis avgiftsjusteringar, ändrade lokalhyror, försäljningar. Denna budget anpassas sedan efter den rådande underhållsplanen. Budgeten är lätt att anpassa vilket gör att man kan simulera vad olika projekt får för ekonomiska konsekvenser.
 • Hyror, avgifter och kravhantering – Vi kan erbjuda den enskilde bostadsrättshavaren/hyresgästen att välja mellan plusgiroavi, bankgiroavi (med eller utan OCR-anslutning) eller autogiro (beroende på vilka typer av konton föreningen har). Vi skickar ut aviseringar med en månatlig avstämning. Vid eventuella förseningar skickas påminnelser ut efter utarbetad rutin.
 • Administration och kontrolluppgifter – Vi administrerar och förvarar handlingar, sköter upprättandet av kontrolluppgifter, styrelseregistrering och annat förenligt med detta.
 • Överlåtelser, panter och lägenhetsregister – Vi sköter bostadsrättsföreningens lägenhetsregister vilket omfattar register över pantsättning och överlåtelsehandlingar.
 • Lån – Räntekostnader är i många fall en stor kostnad för bostadsrättsföreningen. Vi ser över lånen och förhandlar dessa mot bank och låneinstitut alternativt kommer med förslag på hur bostadsrättsföreningen kan gå tillväga.

Maila till info@afast.se för en offert alternativt kontakta Nabo direkt på offert@nabo.se

Teknisk förvaltning
Så arbetar vi med teknisk förvaltning
 • En komplett teknisk förvaltning som arbetar nära fastighetsskötaren
 • Allting dokumenteras och underlag finns lättillgängligt för föreningen
 • Proaktiva och innovativa gällande optimerings- och effektiviseringslösningar
Teknisk förvaltning
Våra tekniska förvaltare ser till fastighetens helhet och samlade teknik.
Den tekniska förvaltningen säkrar fastighetens värde på lång sikt. En väl utarbetad underhållsplan som efterföljs ger en väl underhållen fastighet utan att det uppkommer obehagliga överraskningar.
Våra samarbetspartner Restate utarbetar en underhållsplan för fastigheten. Kortfattat så görs en nuvärdesanalys med grund i befintliga dokument och intervjuer av nyckelpersoner. Efter detta så besiktigas fastigheten och resultatet presenteras för styrelsen i en rapport tillsammans med ekonomisk budget.
Underhållsplanen är således fastighetens viktigaste styrdokument och förebygger onödiga utgifter och sista minuten lösningar.
Vi ser sedan till att underhållsplanen följs, vi gör kvartalsvisa besiktningar av fastigheten och uppdaterar underhållsplanen. Våra fastighetsskötare har även en löpande dialog med den tekniska förvaltaren.
Nedan finns ett urval av de viktigaste tjänsterna inom teknisk förvaltning:
 • Upphandling, ledning, kontroll och samordning av sidoentreprenörer – Vi hjälper dig med upphandlingsunderlag samt upphandling. Vi är styrelsens kontaktperson och samordnar arbetet så att du som fastighetens representant inte behöver lägga ner tid och energi på att arbetet utförs på rätt sätt.
 • Försäkringsärenden och skador – Vi hanterar försäkringsärenden och skador som skett i fastigheten. Tillsammans med samarbetspartners så löser vi hela förfarandet. Vi kan även hjälpa till vid eventuell tvist angående detta.
 • Besiktning och underhållsplan – Vår tekniska förvaltare gör en nuvärdesanalys efter genomgång med grund i befintliga dokument och intervjuer av nyckelpersoner. Efter detta besiktigas fastigheten efter ett för fastigheten utarbetat besiktningsunderlag. Denna är sedan tillsammans med den ekonomiska budgeten grunden i underhållsplanen.
 • Planerat underhåll – Vi följer sedan underhållsplanen samt genomför en okulär besiktning kvartalsvis. Vår fastighetsskötare har en löpande dialog med den tekniska förvaltaren eftersom det löpande dyker upp olika skador och defekter.
 • OVK – Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och sker för de flesta fastigheter var 6:e år. Skolor, vårdlokaler och liknande fastigheter samt fastigheter med från- och tilluftssystem ska kontrolleras var 3:e år. Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet och vi ser då till att problemet åtgärdas. Mer information https://rinfo.boverket.se/OVK/PDF/BFS2011-16-OVK1.pdf.
 • Energi och driftoptimering – Vi kontrollerar så att systemen för värme, kyla och ventilation är effektiva. Systemen kan vara föråldrade eller fastigheten kan ha byggts om eller förändrats. Det finns även en mängd energisparande åtgärder som kan göras vilket vi kommer med förslag på. Det kanske redan investerats i detta men kostnaderna har inte sänkts i den omfattningen som Ni trodde, tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att ditt hus energi- och driftoptimeras.
 • Energibesiktning – Vi kan genom vår samarbetspartner upprätta en kostnadseffektiv energideklaration med högsta behörighet. Denna omfattar alla typer av byggnader. Vår samarbetspartner har lång erfarenhet som omfattar hundratals uppdrag och de har beredskap att upprätta deklarationen med mycket kort varsel om det är en snabb försäljning.
 • Bevakning av myndighetskrav – Adamsberg Fastighetsförvaltning skall bevaka tidpunkter för de besiktningar som krävs enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter (till exempel OVK)Vi bevakar även utbudet av samhällssubventioner och lämnar förslag till åtgärder.
Fastighetsskötsel
Fyra punkter angående fastighetsskötseln som vi värnar extra om
 • Innovativa förslag för en bättre fastighet
 • Trevliga fastighetsskötare med hög servicenivå
 • Vid felanmälan så ska det vara snabb återkoppling och åtgärd
 • Ett telefonnummer dygnet runt för alla ärenden
Fastighetsskötsel

Vi utför en för fastigheten anpassad rondering där vi även underhåller och ser till fastigheten.

Fastighetsskötseln är fastighetsförvaltningens ansikte utåt och således en mycket viktigt part av förvaltningen. Fastighetsskötseln omfattas i huvudsak av ronderingen.
Vårt koncept bygger på en låg fast kostnad, denna innefattar rondering enligt ett protokoll framtaget tillsammans med kunden. Utöver detta så ska fastighetsskötaren hitta fel, brister eller proaktiva lösningar som ska göra boendet enklare alternativt fastigheten effektivare. Dessa förslag presenterar för styrelsen. 
Vi ronderar i regel fastigheten var 7:e dag. Vid varje besök så ska ett antal åtgärder vidtas enligt fastighetsskötarens besöksjournal, om några fel och brister observeras så rapporteras dessa till föreningens kontaktperson alternativt åtgärdas direkt.
Fastighetsskötsel omfattas av ordinarie arbetstid, 08.00 – 17.00 vardagar. Övrig tid omfattas av eventuell jour.
 • Felanmälan 24/7 hela året – Du som kund ska kunna få hjälp när som helst.
 • Rent och snyggt – Det ska alltid vara rent och snyggt i och utanför fastigheten. Det ska helt enkelt vara en fastighet att trivas i.
 • Proaktiva – Hittar vi något som kan bli eller är ett problem så kommer vi med förslag på hur detta kan lösas och löser det.
 • Dokumentation – Allt som görs i fastigheten dokumenteras och finns enkelt att tillgå antingen direkt från vårt system eller efter förfrågan.
 • Fastighetens egna hemsida – Har din fastighet ingen egen hemsida så kan vi hjälpa er med detta.
FÅ EN KOSTNADSFRI OFFERT PÅ EN OVK

En obligatorisk ventilationskontroll måste genomföras för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven för en god inomhusmiljö. Inomhusmiljön kan till exempel påverkas av att det finns otillåtet installerade köksfläktar, vilket medför att självdraget i kökskanalen omöjliggörs. Detta kan till exempel innebära lukt och ljudproblem, kondensvandringar i väggmaterial med mera. I de fall där radon finns i byggmaterialet så är ventilationen självklart extra viktigt.

Den eventuella sjävdragsproblematiken kan även innebära kraftigt stigande uppvärmningskostnader, så i samband med ventilationskontrollen så föreslås vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att inomhusklimatet påverkas negativt

Om inte en OVK genomförs eller om de brister som uppkom vid kontrollen inte åtgärdas så kan Byggnadsnämnden besluta om föreläggande med vite.

Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande: (mer infomation om detta på http://www.boverket.se/Bygga–forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Obligatorisk-ventliationskontroll).

• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

• Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

• Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kontakta oss via formuläret nedan så bokar vi in och genomför er OVK på ett smidigt sätt med hjälp av en erfaren och behörig besiktningsman

HUR OFTA MÅSTE DU GÖRA EN OVK?
Var 6:e år
Detta gäller flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med frånluftsventilation (F), frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX) eller självdragsventilation (S). Detta gäller de flesta fastigheter som vi har kontakt med.
Var 3:e år
Detta gäller framförallt skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande. Det gäller även flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med från- och tilluftsventilation (FT & FTX).
Endast vid nybyggnad
Detta gäller en- och två bostadshus med till- och frånluftsventilation samt frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX, FT, FTX-ventilation).
”Adamsberg Fastighetsförvaltning ska kontinuerligt arbeta med att uppnå vår miljöpolicy som du kan läsa nedan”
MILJÖ

VÅRT MILJÖARBETE

Adamsberg Fastighetsförvaltning ska kontinuerligt arbeta med att uppnå vår miljöpolicy som du kan läsa nedan. Vi ska även verka för att våra kunder ska minska sin påverkan på miljön, många av dessa poster är även kostnadsbesparande som energioptimering och förbättrad avfallshantering.

Vi kommer även att arbeta med samarbetspartners som månar om miljön och ska i den mån det går följa vår utarbetade miljöpolicy. Lokalvården och trappstädningen kommer ske med helt ekologiska produkter.

VÅR MILJÖPOLICY
 • Adamsberg Fastighetsförvaltning verkar för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, med fokus på energi och transportområdet.
 • Vi ska höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och samarbetspartners och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi ska hålla sig i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.
 • Adamsberg Fastighetsförvaltning ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp ska Adamsberg Fastighetsförvaltning granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi ska verka för att öka återvinningsgraden av avfall.
 • Vi ska effektivisera utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Adamsberg Fastighetsförvaltning ska arbeta på att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.